Opis strefy Ex

   

Co to jest strefa zagrożenia wybuchem ?  

 

Wszędzie tam, gdzie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru lub wybuchu, muszą być zastosowane bezpieczne urządzenia odpowiednie dla danej strefy

 zagrożenia. Strefa zagrożenia to obszar, charakteryzujący się obecnością gazów, oparów, mgieł czy pyłów, które mieszając się z powietrzem powodują,

że atmosfera staje się potencjalnie wybuchowa. W Europie normą odniesienia jest dyrektywa pod nazwą „Wyposażenie i produkcja systemów do użycia

w potencjalnie wybuchowej atmosferze” znana jako Dyrektywa ATEX 94/9/EC, która stała się obowiązującą od 1 lipca 2003 roku. Dyrektywa ta wprowadza

podział na obszary niebezpieczne i bierze pod uwagę potencjalne źródła zapłonu każdego rodzaju, zarówno elektryczne jak i nieelektryczne, które

mogą wygenerować eksplozję. Eksplozja może być wywołana nie tylko przez instalacje elektryczne, ale również przez komponenty nieelektryczne takie

jak gorąca powierzchnia, iskry wywołane przez uderzenia, tarcie materiałów itd. W związku z tym, takie typy wyposażenia muszą zostać poddane adaptacji

czy też dodatkowym zabiegom, które wyeliminują ryzyko pożaru lub eksplozji wywołanej przez łuk elektryczny, iskry czy wysoką temperaturę

w potencjalnie niebezpiecznym środowisku, w którym mają być zainstalowane. Wyposażenie, które zgodne jest z Dyrektywą ATEX 94/9/EC musi być

 oznaczone znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem). Oprócz oznaczeń stałych, na tabliczce urządzenia

powinny znaleźć się pozostałe oznaczenia określające typ ochrony oraz inne dane.

 

Sposób oznaczania  

            Urządzenia przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem muszą posiadać odpowiednie oznaczenia. W chwili obecnej dostępne są dwa rodzaje oznaczeń:

- wg normy CENELEC obowiązująca przed wprowadzeniem dyrektywy ATEX 

EEx    de   II     C   T6

   1                2         3           4           5 

1)  Zgodność z normą CENELEC

2)  Typ ochrony

3)  Klasyfikacja gazów

4)  Podgrupa gazów

5)  Klasa temperatury

- wg normy ATEX obowiązująca od 1 lipca 2003 roku

     …       II    2  GD

  1         2           3          4        5        6

1)    Oznaczenie CE

2)    Oznaczenia Ciała Notyfikowanego

3)    Wyposażenie do użycia w potencjalnie wybuchowej atmosferze

4)       Klasyfikacja gazów

5)       Strefa zagrożenia

6)       Klasyfikacja pomieszczeń

 

Wyjaśnienie oznaczeń

1)        Typ ochrony (wykonanie obudowy)

-  Ex „o”          -  Zanurzenie w oleju. Medium mogące wywołać eksplozję jest zanurzone w oleju

-  Ex „p”          -  Ochrona przed ciśnieniem wewnętrznym.

-  Ex „q”          -  Zanurzenie w piasku. Medium mogące wywołać eksplozję jest zasypane piaskiem.

-  Ex „d”          -  Szczelna obudowa chroniąca przed wybuchem. Urządzenia posiadające ten typ ochrony wykonane są w ten sposób, aby zatrzymać w środku iskrzenie i zapobiec

                           wydostaniu się atmosfery z wewnątrz obudowy na zewnątrz. Tego typu obudowy wytrzymują ciśnienia rzędu dziesiątek atmosfer.

-  Ex „e”          -  Ochrona zwiększona. Urządzenia posiadające ten typ ochrony wykonane są w ten sposób, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ewentualnego iskrzenia.

                           Stosowane  są do ochrony listew zaciskowych, połączeń elektrycznych, gniazd lamp. itp. W przeciwieństwie do typu „d” obudowy tego typu chronią poszczególne

                           elementy a nie całe układy elektryczne. Bardzo często ten typ ochrony jest stosowany w połączeniu z ochroną typu „d”

-  Ex „i”            - Ochrona wymuszona. Układy elektryczne w tym trybie ochrony są tak skonstruowane, że podczas normalnej pracy nie powodują iskrzenia. W związku z tym ryzyko

                           powstania eksplozji jest zredukowane do bardzo niskiego poziomu

-  Ex „m”         -  Zalanie żywicą. Medium mogące wywołać eksplozję jest zalane żywicą.

 2)       Klasyfikacja gazów 

Grupa

Gaz

I

Metan (koplania)

II

Pozostałe gazy

3)       Podgrupa gazów

Grupa

Gaz

Energia zapłonu

C

Acetylen, wodór

> 20μ dżuli

B

Etylen, gazy miejskie

> 60μ dżuli

A

Propan

> 180μ dżuli

4)       Klasa temperatury 

Maksymalna temperatura powierzchni

450 OC

300 OC

200 OC

135 OC

100 OC

85 OC

Grupa

T1

T2

T3

T4

T5

T6

 5)       Strefa zagrożenia 

Strefa

Opis

STREFA 0 (ZONE 0)

Obszar, w którym mieszanina gazów wybuchowych jest stale obecna (np. wewnątrz zbiornika z paliwem)

STREFA 1 (ZONE 1)

Obszar, w którym mieszanina gazów wybuchowych jest obecna tylko podczas produkcji

STREFA 2 (ZONE 2)

Obszar, w którym mieszanina gazów wybuchowych normalnie nie występuje, ale występuje przez krótki okres czasu.

STREFA 20 (ZONE 20)

Obszar, w którym mieszanina pyłów wybuchowych jest stale obecna

STREFA 21 (ZONE 21)

Obszar, w którym mieszanina pyłów wybuchowych jest obecna tylko podczas produkcji

STREFA 22 (ZONE 22)

Obszar, w którym mieszanina pyłów wybuchowych normalnie nie występuje, ale występuje przez krótki okres czasu.

6)       Klasyfikacja pomieszczeń 

G – Pomieszczenia, w których występują gazy (Gas)

D – Pomieszczenia, w których występują pyły (Dust)